شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

 


نام و نام خانوادگی رشته مرتبه تصویر ایمیل صفحه شخصی
احد سلیمی مهندسی برق- الکترونیک استادیار asalimi@iauzarindasht.ac.ir  لینک صحفه شخصی احد سلیمی
سید ایمان سیدی مهندسی برق- کنترل مربی Isayedi@iauzarindasht.ac.ir  
حمید رضا صادقی مادوانی مهندسی برق -الکترونیک مربی hsadeghi@iauzarindasht.ac.ir  
مهدی رحمانیان مهندسی کامپیوتر- نرم افزار مربی

   
امیر حق خواه تربیت بدنی مربی   ahaghkhah@iauzarindasht.ac.ir   
فاطمه روشنی تربیت بدنی مربی froshani@iauzarindasht.ac.ir  
محسن زارعپور مهندسی مکانیک  مربی      
ایمان خنشا مهندسی شیمی استادیار
 
 ikhonsha@iauzarindasht.ac.ir  
مرضیه کاظم پور مهندسی شیمی مربی mkazempour@iauzarindasht.ac.ir  
محمد هادی ناجی صنایع غذایی استادیار   mhnaji@iauzarindasht.ac.ir   
     
 
   
حنان لشکری صنایع غذایی استادیار hlashkari@iauzarindasht.ac.ir  
فریده فرجی حسابداری مربی ffaraji@iauzarindasht.ac.ir  
سمیرا هنر بخش حسابداری مربی s.honarbakhsh@iauzarindasht.ac.ir  
آمنه نامدار ریاضی استادیار anamdar@iauzarindasht.ac.ir