شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر

 

مدیر گروه : دکتر مهدی رحمانیان.

 

رشته ها:

1-کاردانی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار.

آرایش ترمی کاردانی ناپیوسته کامپیوتر

2- کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار.

آرایش ترمی کاردانی پیوسته کامپیوتر