یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
گروه مهندسی برق

گروه مهندسی برق

 

 

مدیر گروه: دکتر حمیدرضا صادقی مادوانی

 

رشته ها:

1- کارشناسی ارشد مهندسی برق- سیستمهای قدرت.

 

2- کارشناسی پیوسته مهندسی برق- الکترونیک.

آرایش ترم بندی کارشناسی پیوسته برق-الکترونیک

3- کارشناسی پیوسته مهندسی برق- کنترل.

آرایش ترم بندی کارشناسی پیوسته برق-کنترل

4- کارشناسی پیوسته مهندسی برق- مخابرات.

آرایش ترم بندی رشته کارشناسی پیوسته برق-مخابرات

5- کارشناسی پیوسته مهندسی برق- قدرت.

 آرایش ترم بندی کارشناسی پیوسته برق-قدرت 

6- کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق- تکنولوژی قدرت.

آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته برق -قدرت  

7- کاردانی پیوسته برق- الکتروتکنیک.

آرایش ترمی رشته کاردای برق- الکتروتکنیک

8- کاردانی پیوسته برق- الکترونیک.

آرایش ترمی کاردانی پیوسته الکترونیک

9- کاردانی ناپیوسته برق- ابزار دقیق

آرایش ترمی کاردانی ناپیوسته ابزار دقیق