شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی

 

 مدیرگروه: خانم دکتر فاطمه روشنی

 

کارشناسی پیوسته- علوم ورزشی.

آرایش ترمی کارشناسی پیوسته تربیت بدنی گرایش علوم ورزشی - 

کارشناسی ناپیوسته- تربیت بدنی، گرایش مدیریت و برنامه ریزی

آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی

 

کاردانی تربیت بدنی- پیوسته