یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷
گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مکانیک

 

مدیر گروه: دکتر محسن زارعپور

رشته ها:

کاردانی پیوسته مکانیک.

آرایش ترمی کاردانی پیوسته مکانیک خودرو